Tiare Apetahi Polynesia 
   

     Hawaiian Spiritual Arts

Mai Kahiki ka wahine ʻo Pele,

From Kahiki came the woman, Pele,

Mai ka ʻāina o Polapola,

From the land of Polapola,

Mai ka pūnohu a Kāne,

From the ascending smoke cloud of Kāne,

Mai ke ao lalapa i ka lani,

From the bright colored clouds in the sky,

Mai ka ʻōpua lā i Kahiki

From the clustering clouds in Kahiki,

Ua puka i Hawaiʻi ka wahine ʻo Pele.

Came to Hawaii the woman Pele.

Kālai ka waʻa ʻo Honuaiākea

Hewn was the canoe, Honuaiākea,

ʻO ka waʻa o Kamohoaliʻi,

The canoe of Kamohoaliʻi,

Hoa mai ka moku a paʻa

The parts attached and completed,

Ua ʻoki ka waʻa o ke akua

The canoe of the goddess was ready,

Ka waʻa o Ka-laʻi-Honua-mea,

The canoe hewn from the voyage of Honua-mea,

Holo mai ke au ʻaʻeʻaʻe Pele

It moved with the current with Pele onboard,

ʻAʻeʻaʻe ka lani ʻai puni ka moku,

Pele the royal ruler of lands,

ʻAʻeʻaʻe kini o ke akua

Accompanied by a multitude of gods.

Iā wai ka uli ka hope o ka waʻa?

Who steered the canoe?

Iā Kamohoaliʻi

It was Kamohoaliʻi,

Iā Ehuamenehune

It was Ehuamenehune

Kā ia liu o ka waʻa

Who used the bail on the canoe.

Hoʻohoa kai hoe o luna

The paddles on board were wielded

ʻO Kū mā lāua ʻo Lono

By Kū and Lono,

Holo i ka honua ʻāina moku.

As they sailed in search of land.

[MS_SC_Roberts_4_3A_10]